REGULAMIN SKLEPU ATAMANSHOP.PLDefinicje:

FORMULARZ REJESTACYJNY: zamieszczony na stronie internetowej www.atamanshop.pl formularz, wypełniany przez Klienta, w celu założenia Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA: zamieszczony na stronie internetowej www.atamanshop.pl formularz, wypełniany przez Klienta w celu dokonania zakupu Towarów.

HASŁO: ciąg znaków alfanumerycznych, umożliwiający autoryzację w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.

KLIENT: osoba zawierająca oraz zamierzająca zawrzeć umowę z Sklepem za pośrednictwem witryny www.atamanshop.pl (w tym Konsument).

KONSUMENT: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO: podstrona witryny www.atamanshop.pl, w której Klient ma możliwość zarządzania swoimi danymi osobowymi, kontroli i obserwowania stanu zaawansowania złożonych zamówień oraz ich historii.

LOGIN: ciąg znaków alfanumerycznych /adres e-mail/, indywidualizujący Klienta zarejestrowanego uprzednio w bazie internetowej Sklepu.

OPERATOR POCZTOWY: Poczta Polska.;

REGULAMIN: niniejszy Regulamin Sklepu.

REJESTRACJA: czynność jednorazowa polegająca na utworzeniu Konta przez Klienta z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sklep w witrynie www..

SIEDZIBA SKLEPU: ul. al. Józefa Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów.

SKLEP: AtamanShop, NIP:5170185314, REGON: 181019430.

STRONA INTERNETOWA: witryna www.atamanshop.pl.

TOWAR: rzecz ruchoma będąca w ofercie sprzedaży Sklepu, której dotyczy umowa sprzedaży.

ZAMÓWIENIE: oświadczenie woli Klienta, wyrażone w formie elektronicznej, bezpośrednio zmierzające do zawarcia drogą elektroniczną umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep.

 

Rozdział I.               POSTANOWIENIA WSTĘPNE

    Regulamin określa, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez Sklep przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, poprzez Stronę internetową.
    Informacje zawarte na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 tej ustawy.
    Przedmiotem działalności Sklepu prowadzonej za pośrednictwem Strony internetowej jest sprzedaż, na podstawie umowy zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, legowisk dla psów, zwanych w dalszej treści Regulaminu: Towarem.
    Klientami Sklepu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez taką osobę 18. roku życia, do zawarcia umowy z Sklepem niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego Klienta, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wszelkie czynności związane z zawieraniem umów z Sklepem wykonują osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów na podstawie ustawy, umowy lub pełnomocnictwa.
    Sklep za pośrednictwem Strony internetowej prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa zakupionych w Sklepie Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    Klient zamierzający zawrzeć z Sklepem umowę za pośrednictwem Strony internetowej powinien mieć dostęp do łącza internetowego. Dla prawidłowego pod względem technicznym przebiegu procesu zawarcia Umowy Klient powinien mieć dostęp do przynajmniej jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 8-9, Mozilla Firefox 4.x-10.x, Opera 11.x, Google Chrome 14.x, lub ich nowszych wersji.  Optymalna rozdzielczość wynosi: 1024x768.

 

Rozdział II.              ASORTYMENT SKLEPU

    Towary oferowane do sprzedaży na Stronie internetowej są nowe i są objęte 24 miesięczną gwarancją producenta, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
    Zdjęcia towarów oferowanych przez Sklep zamieszczone na Stronie internetowej mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od Towarów; różnica może wynikać z jakości wykonanego zdjęcia i ewentualnych różnic wynikających z ustawień monitora.
    Towary oferowane przez Sklep pod względem dostępności dzielą się na dwie grupy:
        dostępny – Towary znajdujące się aktualnie w magazynie Sklepu;
        na zamówienie – Towary, które nie znajdują się aktualnie w magazynie Sklepu, ale istnieje możliwość ich wykonania przez Sklep.

 

Rozdział III.             SPRZEDAŻ TOWARÓW

    Wszystkie ceny Towarów oferowanych w Sklepie są wyrażone w polskich złotych oraz są wyrażone w kwocie brutto, tj. uwzględniają obciążenia publicznoprawne, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy, które są doliczane odrębnie na zasadach i w wysokości określonych w Regulaminie.
    Zamówienie składa się wypełniając Formularz zamówienia zamieszczony na Stronie internetowej, a także za pomocą Konta (dotyczy tylko klientów Zarejestrowanych).
    Rejestracja umożliwia Klientowi składanie zamówień za pomocą Konta. Rejestracja umożliwia ponadto śledzenie statusu złożonych Zamówień oraz pozwala na sprawdzanie ich historii.
    Proces składania Zamówienia przez Klienta składa się z następujących etapów:
    „dodanie” zamawianego Towaru do wirtualnego „koszyka zakupów”;
    określenie ilości zamawianego Towaru i jego rozmiaru;
    podanie (dla Klientów Niezarejestrowanych) albo potwierdzenie (dla Klientów Zarejestrowanych) danych osobowych Klienta;
    dokonanie wyboru jednej z akceptowalnych przez Sklep form płatności za Towar, poniżej wyszczególnionych:

-   przelew bankowy – płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu, dokonana przed dokonaniem dostawy Towaru Klientowi,

-   gotówka przy odbiorze – płatność w formie gotówkowej przy odbiorze Towaru w Sklepie;

    podanie danych niezbędnych do dokonania dostawy Towaru;
    potwierdzenie zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu;
    ostateczne potwierdzenie Zamówienia.
        Sklep niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
        Sklep informuje Klienta o wysokości opłat za dostawę wynikających z wyboru sposobu płatności za Towar, na etapie składania Zamówienia, przed dokonaniem ostatecznego potwierdzenia Zamówienia.
        W przypadku wadliwie wypełnionego Formularza zamówienia, wskutek którego nie jest możliwa jego realizacja, Zamówienie jest traktowane jako niezłożone.
        Nie jest traktowane jako niezłożone Zamówienie, jeżeli w Formularzu zamówienia umieszczono dane błędne lub świadomie fałszywe, o których to okolicznościach Sklep nie może mieć wiedzy przy zachowaniu należytej staranności. Zastosowanie w tym przypadku znajduje ust. 10 Rozdziału IV. Regulaminu.
        W przypadku powzięcia wątpliwości przez Sklep w zakresie prawidłowości wypełnienia lub prawdziwości podanych danych w Formularzu zamówienia, pracownik Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia i weryfikacji. W przypadku nieuzyskania odpowiednich wyjaśnień Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o takim fakcie oraz poda przyczynę z jej uzasadnieniem.
        Klientowi przysługuje prawo do dokonywania zmian w Zamówieniu tylko do czasu, gdy Towar nie został jeszcze przekazany Operatorowi pocztowemu celem jego doręczenia Klientowi.
        Umowa między Sklepem a Klientem zawierana jest w chwili potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji.
        Zamówienia za pomocą Konta Klienci mogą składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, zaś w formie telefonicznej w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00. Potwierdzanie Zamówień i ich realizacja oraz obsługa Klientów odbywa się w dniach od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00.
        Zamówienia realizowane są nie później niż w 5. dniu roboczym od dnia złożenia Zamówienia.

 

Rozdział IV.            REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

    Doręczenie Towaru Klientowi realizowane jest przez Operatora pocztowego lub następuje osobiście lub przez właściwie upoważnioną osobę w siedzibie Sklepu.
    Realizacja Zamówienia, w przypadku zapłaty przez Klienta za Towar oraz dostawę przed jego odbiorem (opcja określona jako: „przelew bankowy”), rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania należnej kwoty (ceny towaru oraz kosztów transportu) na rachunku bankowym Sklepu wskazanym Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
    Realizacja zamówienia, w przypadku zamiaru zapłaty przez Klienta za Towar oraz dostawę przy odbiorze Towaru (opcja określona jako: „pobranie”), rozpoczyna się z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.
    Realizacja zamówienia, w przypadku zamiaru zapłaty przez Klienta za Towar oraz dostawę przy odbiorze Towaru (opcja określona jako: „gotówka przy odbiorze”), rozpoczyna się z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o możliwości odbioru Towaru, zgodnie z terminem realizacji Zamówienia.
    Zakupione towary doręczane są pod adres podany w Formularzu zamówienia jako adres dostawy.
    Sklep nie zobowiązuje Operatora pocztowego do telefonicznego powiadamiania Klienta przed próbą doręczenia przesyłki.
    W dniu przekazania Towaru Operatorowi pocztowemu do Klienta wysyłana jest informacja o nadanym numerze listu przewozowego Operatora pocztowego.
    Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

- uszkodzenia mechanicznego zawartości;

- niekompletności Towaru;

- niezgodności przedmiotu doręczenia z zamówionym Towarem;

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji w celu prawidłowego dokonania dostawy Towaru.

    Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i zabezpieczone na czas transportu.
    Klient ponosi odpowiedzialność względem Sklepu za podanie nieprawidłowych danych adresowych, zgodnie z którymi ma zostać doręczona przesyłka. W przypadku, gdyby doręczenie Towaru z tej przyczyny przez Operatora pocztowego nie było możliwe, Klient zwróci na rzecz Sklepu rzeczywiście poniesione koszty transportu, wg cen Operatora pocztowego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta przez Sklep o ich wysokości i przyczynie obciążenia nimi Klienta.

 

Rozdział V.             KOSZTY DOSTAWY.

    Dokładnie wyliczone koszty dostawy są każdorazowo wskazywane na Stronie internetowej poprzez wykonanie czynności „dodaj do koszyka” oraz określenie warunków i zasad dostawy.
    W przypadku jednoczesnego Zamówienia przez Klienta więcej niż jednej sztuki Towaru, koszt dostawy jest naliczany odrębnie dla każdego z Towarów. Klient w trakcie składania Zamówienia informowany jest o całkowitej wysokości kosztów transportu.
    Zapłata za zakupione Towary i formalności związane z zapłatą ceny w przypadku sprzedaży Towaru „za pobraniem” są dokonywane w miejscu odbioru zakupionego Towaru i prowadzi je przedstawiciel Operatora pocztowego, uprawniony do odbioru od Klienta ceny Towaru oraz innych opłat wynikających z uzgodnienia z Klientem, w tym kosztów doręczenia Towaru.
    Koszty dostawy realizowanej za pomocą Operatora pocztowego są następujące:

a)       20,- zł brutto – realizacja doręczenia Towaru w przypadku wyboru formy płatności określonej jako „przelew bankowy”,

 

Rozdział VI.            CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

    Czas realizacji Zamówienia przez Sklep wynosi nie dłużej niż 5 dni roboczych, w przypadku doręczania Towarów oznaczonych na Stronie internetowej jako „dostępne”, oraz nie dłużej niż 8 dni, w przypadku doręczania Towarów oznaczonych na Stronie internetowej jako „na zamówienie”.
    Czas realizacji Zamówienia, określony w ust. 1 powyżej, może zostać zmieniony jedynie w drodze indywidualnych ustaleń Sklepu i Klienta.

 

Rozdział VII.           REKLAMACJE.

    Sklep odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towaru z Umową, jeżeli istniała ona w chwili wydania Towaru.
    Określa się następująco zasady realizacji przez Konsumenta uprawnień wynikających z niezgodności Towaru z Umową:
        Konsument zobowiązany jest doręczyć Towar do Sklepu, który na czas transportu powinien być właściwie zabezpieczony, jeżeli jest doręczany za pośrednictwem firm świadczących usługi transportowe lub pocztowe. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru powstałe wskutek nienależytego zabezpieczenia Towaru na czas transportu;
        Konsument zobowiązany jest wskazać, w jaki sposób domaga się usunięcia niezgodności Towaru z Umową;
        Konsument zobowiązany jest wyjaśnić w jakim zakresie według niego Towar jest niezgodny z Umową, a ponadto dołączyć kopię dowodu zakupu Towaru; w przypadku niewskazania w jaki sposób Towar jest niezgodny z Umową lub niedołączenia kopii dowodu zakupu, Sklep wyznaczy Konsumentowi 7-dniowy termin do usunięcia braków, zaś po bezskutecznym upływie tego terminu zwróci Towar Konsumentowi;
        Sklep rozpatruje reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Termin 14.-dniowy może ulec proporcjonalnemu wydłużeniu, jeżeli Sklep dokona uzasadnionego wezwania Konsumenta, na zasadach określonych w lit. c powyżej.
    Towary oferowane przez Sklep posiadają gwarancję producenta – Sklep jest jednocześnie producentem Towaru.
    Zasady realizacji roszczeń Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta Towaru określa karta gwarancyjna Towaru.
    W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej realizowanej w oparciu o dokument gwarancyjny producenta Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wraz z reklamowanym Towarem przesłać do Sklepu:
        oryginał karty gwarancyjnej,
        formularz reklamacyjny, którego wzór dostępny jest na Stronie internetowej.
    Celem sprawnego i celowego prowadzenia postępowania reklamacyjnego na podstawie gwarancji wskazany jest uprzedni kontakt telefoniczny lub w formie e-mail z Sklepem. Sklep nie uzależnia prowadzenia postępowania reklamacyjnego od dokonania uprzedniego kontaktu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

Rozdział VIII.          ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU.

    Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym przedmiocie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od otrzymania Towaru.
    Powyższe uprawnienie może zostać wykonane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: al. Józefa Piłsudskiego 34 35-001 Rzeszów Ataman Shop Europa II / II Piętro, lub na adres e-mail: atamanshoptv@gmail.com.
    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru znajduje się na Stronie internetowej oraz jest dostępny na żądanie Konsumenta. 
    W przypadku skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań względem Sklepu. To, co Konsument i Sklep wzajemnie sobie świadczyli, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, co oznacza, że na przestrzeni czasowej od przekazania Towaru Konsumentowi nie może nastąpić:

a)         mechaniczne uszkodzenie Towaru, lub

b)         wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu funkcjonalnym,

chyba, że powyższe jest wyłącznie przyczyną niezgodności Towaru z umową.

    Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.
    Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu. Jeżeli nie jest to niemożliwe Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem na adres Sklepu, tj.: Europa II / I Piętro, al. Józefa Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów.
    Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Rozdział IX.            KONTAKT.

    Pracownicy Sklepu prowadzą obsługę Klientów w formie e-mail pod adresem: ataman.shop@spoko.pl .
    Obsługa Klienta odbywa się w dniach od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Rozdział X.             POLITYKA PRYWATNOŚCI

    Administratorem danych osobowych Klientów jest Sklep.
    Wszystkie dane osobowe Klientów są przechowywane na serwerze wyposażonym w właściwe zabezpieczenia uniemożliwiające wgląd w nie osobom nieupoważnionym.
    Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Sklep wyłącznie w celach prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży Towarów za pośrednictwem Strony internetowej.
    Dane osobowe gromadzone przez Sklep nie zostaną ujawnione żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadku, gdy obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
    Dane Klienta będą przechowywane przez Sklep przez okres nie dłuższy niż to konieczne w związku z korzystaniem Klienta z oferty Sklepu zawartej na Stronie internetowej, a następnie zostaną trwale usunięte z bazy danych Sklepu.
    Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sklep, ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia.
    Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych bez zgody Klienta.

Rozdział XI.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

    Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.
    Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sklepowi, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sklepowi rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
    Sklep, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez niego podczas Rejestracji, co najmniej 20 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
    Strony są zwolnione z odpowiedzialności z powodu siły wyższej, przez okres jej trwania. Za siłę wyższą Strony rozumieją w szczególności: klęski żywiołowe, nieprzewidziane strajki, itp.
    Przyjęcie przez Klienta przesyłki z Towarem bez zastrzeżeń jednoznaczne jest z niewystępowaniem zewnętrznych fizycznych uszkodzeń produktu oraz jego kompletności w zakresie w jakim możliwa jest ocena tego stanu przez Klienta.
    Strony wyłączają uprawnienia wynikające z rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
    Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o wprowadzeniu zmian na Stronie internetowej. Zmiany są jednak bezskuteczne w stosunku do Klientów, którzy zawarli umowy ze Sklepem przed wejściem w życie zmian Regulaminu, chyba że złożą oświadczenie, że akceptują postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
    W przypadku zwrotu towaru i uszkodzenia go w trakcie transportu na skutek niewłaściwego zapakowania Klient ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
    Regulamin obowiązuje od dnia 6.11.2013 r.


Categories

Manufacturers

Specials

Informacja

ŚLEDŹ NAS NA FACEBOOKU

Our stores